Heeft u ook zo genoten van deze winter? Fraaie, Anton Pieck-achtige tafereeltjes en grote hoeveelheden sneeuw en ijs. Misschien komt er zelfs nog een Elfstedentocht. De winter van 2009-2010 kan de boeken in als buitengewoon koud en langdurig.

Keerzijde van deze oud-Hollandse winterpret is dat we met z’n allen flink hebben moeten stoken om ons huis enigszins behaaglijk te houden. De rekening zal ons later dit jaar worden gepresenteerd. Misschien toch handig om nu alvast bij uw energieleverancier het maandbedrag naar boven bij te stellen, dan is de schrik straks minder erg...

Tegelijkertijd is het verstandig eens kritisch te kijken naar uw energie ver bruik. Dit verbruik kan, door gebruik te maken van de diverse subsidiepotjes van de overheid, flink worden verlaagd. Bovendien doen ook lokale overheden, zoals bijvoor beeld de gemeente Amsterdam, graag mee in initiatieven om de
CO2-uitstoot omlaag te krijgen en het klimaat aldus te verbeteren. De aanschafsubsidies op zonnepanelen (PV-panelen voor de opwekking van elektriciteit) en zonneboilers (voor warmwater) waren in 2009 bijzon der gul.
Alle energiebesparende maatregelen kosten geld, doch verdienen zichzelf op termijn terug. Deze termijn, de terugverdientijd, is afhankelijk van de investering en het rendement (de besparing). Hierna blijft u ech ter profiteren van uw investering!

Dat alle investeringen kunnen wor den gefinancierd door een lening met zeer gunstige voorwaarden, maakt het voor de eigenaar/bewo ner heel aantrekkelijk. Bovendien wordt de waarde van het pand verhoogd, als leuke bijkomstigheid. Ten slotte draagt de fiscus ook een steentje bij door de renteaftrek. Voor slechts een zeer gering maand bedrag kunnen zo alle maat regelen ineens worden gerealiseerd.

Het maken van een totaalplan is de eerste stap. In dit plan staan niet alleen de investeringen maar ook de beoogde besparingen op elektriciteit en gas, zowel in kWh’s als in geld. Dit plan moet worden opgesteld door een gecertificeerde expert, die bij u thuis komt speuren naar energieverspilling. Na de bestaande situatie in kaart te hebben gebracht komt hij met een aantal te nemen maatregelen, die er samen voor zullen zorgen dat het energiever bruik van de woning met bijv. 30% omlaag gaat. Bij dit percentage hoort overigens een subsidie van
€ 700. Ook zal het energielabel van de woning beter scoren. Dit is weer gunstig als verkoop van de woning in zicht komt. Om te komen tot een reductie van 30% zijn vaak combi naties van verschillende maatrege len noodzakelijk. Een voorbeeld kan zijn het isoleren van de kruipruimte, samen met dubbel glas (als vervan ging van enkel glas), alsmede een zonneboiler.

Het uitzoeken en de subsidieaanvra gen versturen is niet eenvoudig, doch niet ondoenlijk. Vaak nemen leveranciers u dit soort zaken uit handen. Een aantal maatregelen die op de een of andere manier worden gesubsidieerd zijn:

  • Isolatie (materiaal en arbeidsloon) van spouwmuren, dak en kruipruimte: de BTW is verlaagd naar 6%.
  • Het vervangen van enkel naar dubbelglas (tenminste HR++) ook BTW 6%
  • De aanschaf van warmtepompen en zonneboilers (evt. incl. HR-ketel) via de regeling duurzame warmte van SenterNovem
  • Het opwekken van elektriciteit door PV-panelen, via de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE) van SenterNovem. Deze re geling gaat op 1 maart open voor kleine installaties. Ik raad u aan mee te doen. (DigiD is vereist).
  • De aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers via de actie “Zon op je dak 2010” van de gemeente Amsterdam. Ik verwacht dat deze actie ook dit jaar vanaf september weer van start gaat. Ik houd u op de hoogte via dit blad.


Tenslotte:
Het bovenstaande geeft een globale indruk van wat een particuliere eigenaar/bewoner kan doen om energie te besparen. Ook kan hij/zij zelf een bijdrage leveren: kijk eens kritisch naar de verlichting, vervang oude gloeilampen door LED-verlichting. Moet de wasmachine of -droger worden vervangen? Overweeg een energiezuinig model. Laat ook de auto eens staan en pak de fiets…

De overheid stelt ons diverse instru menten ter beschikking die wij, al naar gelang de behoefte, kunnen inzetten. Voor onszelf en het kli maat. Het is algemeen bekend dat fossiele brandstoffen steeds schaar ser worden. Gevolg hiervan is een steeds hogere prijs voor olie en gas. Nu maatregelen nemen en besparen loont de moeite, zeker voor de langere termijn!

Ik heb voor echt geïnteresseerden een subsidiewijzer. Ook heb ik de SDE-regeling voor 2010 van Senter Novem op papier. Een exemplaar kunt u gratis bij mij ophalen op nummer 323. Graag eerst even bellen: 06 52660893.

Bij de oudere woningen op Geer dinkhof is een aanzienlijke bespa ring mogelijk door de kruipruimte te laten na-isoleren, zeker als je samen een goede deal weet te sluiten met een leverancier. Wie hierin is geïnteresseerd kan mij ook bellen op bovenstaand telefoonnummer.